Algemene verkoopsvoorwaarden

Hilfra.be is een webshop, gespecialiseerd in het verkopen van tuinmaterialen en toebehoren.

Hilfra BVBA zal verder in de algemene voorwaarden vernoemd worden als ‘De Ondernemer’.

 

1.Contactgegevens:

Adres: Antwerpseweg 228, 2340 BEERSE

Tel: 03/ 311.77.94

E-mail: info@hilfra.be

BTW-nummer: BE 0676.679.522

2. Conformiteit en garantie:

 • 2.1 De Ondernemer staat in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 • 2.2 Een door De Ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die De Consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van De Ondernemer jegens De Ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
 • 2.3 De Ondernemer biedt beperkte bijstand na de verkoop aan. De Ondernemer gaan er van uit dat De Consument weet hoe de aangekochte producten verwerkt of gebruikt moeten worden. Bijstand wordt enkel verleend op eventuele vragen of opmerkingen betreffende de status van de aangekochte producten.
 • 2.4 De wettelijke minimum garantieperiodes zijn van toepassing.

3. Prijzen:

 • 3.1 De verkoopprijzen van de producten gepubliceerd op de webshop van De Ondernemer (www.hilfra.be) zijn altijd exclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten. BTW en eventuele andere taksen die van toepassing zijn, zijn altijd ten laste van De Consument.
 • 3.2 De verkoopprijzen van de producten kunnen dagelijks wijzigen. Bij promotionele acties vermeldt De Ondernemer de geldigheidstermijn.
 • 3.3 Herbruikbare verpakkingsmaterialen zoals waarborgpaletten, kratten, bakken enz., vallen ten laste van De Consument en worden gefactureerd met BTW. Bij het hiervan tijdig terug inleveren door De Consument, uiterlijk 3 maanden na levering, en in goede staat, wordt de waarborg integraal gecrediteerd en terugbetaald binnen de 5 werkdagen.
 • 3.4 Alle prijsaanbiedingen zijn steeds vrijblijvend, zolang er geen volledige wilsovereenkomst is bereikt.
 • 3.5 De Onderneming behoudt zich het recht om aankopen te ontbinden op grond van ernstige fouten in de prijs van de aangeboden producten.

4. Levering:

 • 4.1 De leveringsprijs wordt berekend na het ingeven van het door De Consument gekozen leveringsadres. De leveringsprijs wordt bepaald aan de hand van de samenstelling van het winkelmandje, de mogelijke verzendmethodes en eventueel de fysieke afstand tussen het leveringsadres en het magazijn waar de goederen zich bevinden. Automatisch wordt de goedkoopst mogelijke verzendmethode en bijhorende kost gehanteerd.
 • 4.2 De Ondernemer streeft er naar de bestelling van De Consument zo snel mogelijk op het door De Consument opgegeven adres te leveren of indien De Consument het zelf komt ophalen, de bestelling zo snel mogelijk klaar te zetten. Bij de bestelling neemt De Ondernemer contact op met De Consument om de levering te bespreken. Deze levering mag De Consument binnen de 5 werkdagen (of later, indien De Consument dit wenst) verwachten. De levering gebeurt ofwel door een colli-/pallettransporteur ofwel met een vrachtwagen van De Ondernemer.
 • 4.3 Indien er omwille van beschikbaarheid sprake is van een langere levertijd, wordt De Consument tijdig op de hoogte gesteld van de verwachte levertijd. Alle leveringstermijnen zijn opgegeven bij benadering; laattijdige levering geeft geen enkel recht op schadevergoeding, behoudens in geval van bedrog of kwaad opzet. Een levering die niet kan uitgevoerd worden wegens overmacht of door toedoen van de leverancier van De Ondernemer geeft De Consument geen recht op een schadevergoeding.
 • 4.4 Alle goederen worden, vanaf vertrek bij De Ondernemer, vervoerd en geleverd op risico van De Consument, welke ook de wijze van transport is. De leveringen gebeuren op voor zwaar transport berijdbare wegen. Goederen worden gelost naast de vrachtwagen, en niet binnengedragen. De vervoerder is niet verantwoordelijk voor beschadiging van voetpaden, tuinmuren, rioleringen, deksel, enz., wanneer hij op verzoek de materialen op moeilijk te bereiken plaatsen aflevert.
 • 4.5 Indien goederen opnieuw verzonden dienen te worden omwille van een fout leveradres, opgegeven door De Consument bij de bestelling, zullen de leveringskosten opnieuw aangerekend worden. Ook indien De Ondernemer gratis verzending heeft toegestaan, zal er voor de nieuwe zending de normale leveringskosten aangerekend worden.

5. Herroeping:

 • 5.1 De Consument kan binnen 14 dagen na levering of afhaling de verkoop ontbinden door de goederen terug te sturen of terug te brengen.
 • 5.2 Retours worden hierbij enkel aanvaard indien het product nog in de onbeschadigde originele verpakking zit.
 • 5.3 Retourkosten zijn steeds ten laste van De Consument, ook indien De Ondernemer gratis verzending heeft toegestaan.
 • 5.4 Bij herroeping is De Ondernemer gehouden tot het terugstorten van de aankoopsom + betaalde verzendkosten aan De Consument.
 • 5.5 Het terugbetalen van de betaalde verzendkosten beperkt zich tot de normale kosten van verzending. Indien De Consument opteerde voor een extra snelle levering zal de terugbetaling van verzendkosten zich maar beperken tot het bedrag van een gewone levering.
 • 5.6 Goederen worden enkel opgehaald op het leveringsadres gehanteerd bij de bestelling.
 • 5.7 Terugzendingen van goederen moeten steeds schriftelijk gesteld worden door middel van bijvoorbeeld het herroepingsformulier. De goederen worden binnen 14 dagen na ontvangst van de herroeping terugbetaald, met eventuele uitstel tot de goederen ontvangen zijn.
 • 5.8 Er zijn uitzonderingen op het herroepingsrecht van toepassing (zoals gespecifieerd in art. VI.53 of VI.58 WER) voor producten:
  • 5.8.1 die door De Ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van De Consument
  • 5.8.2 die door hun aard niet teruggezonden kunnen worden
  • 5.8.3 die snel kunnen bederven of verouderen
  • 5.8.4 waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop De Ondernemer geen invloed heeft
  • 5.8.5 die geen standaard stockartikel zijn zoals weergegeven op de productpagina alsook tijdens het afrekenen en dewelke bij aankoop door De Consument speciaal besteld werd bij de leverancier van De Ondernemer

6. Aanvaarding:

 • 6.1 In geval van levering worden alle goederen verondersteld te zijn aanvaard uiterlijk 14 dagen na levering. Bij gebrek aan schriftelijk bezwaar of klacht binnen 8 dagen volgend op de levering, worden alle zichtbare gebreken gedekt door de levering. In geval van afhaling worden alle niet verpakte goederen aanvaard op moment van afhaling. Visuele beschadigingen van omverpakkingen dienen op het moment van afhaling te worden gemeld. Zowel bij levering als afhaling dienen verpakte producten door De Consument binnen 8 dagen te worden gecontroleerd op conformiteit zodat De Consument, zo nodig, tijdig de verpakking dient open te maken en de verpakking op zich nooit reden kan zijn tot het beweerd verborgen zijn van gebreken. De Ondernemer staat enkel in voor verborgen gebreken wanneer hij daarvan kennis had; die kennis wordt niet vermoed, zij moet door De Consument afnemer bewezen worden. Eventuele kleurafwijkingen kunnen nooit beschouwd worden als verborgen gebreken.
 • 6.2 Kleurafwijkingen en maatafwijkingen op gevelstenen, vloeren en betonblokken zijn mogelijk. Dit volgens de normen van de leverende Belgische of buitenlandse fabriek. Indien men een egale kleurschakering wenst te bekomen over de totaliteit van het bouwwerk is de aankoop van alle stenen/de volledig vloer in eenmaal en het vermengen uit diverse pakketten een absolute vereiste. Bij gebrek hiervan kan De Ondernemer nooit aansprakelijk gesteld worden voor kleurafwijkingen.

7. Klachtenbehandeling:

 • 7.1 De Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze procedure.
 • 7.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen redelijke termijn, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij De Ondernemer, nadat De Consument de gebreken heeft geconstateerd.
 • 7.3 Bij De Ondernemer ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door De Ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer De Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

8. Geschillen:

 • 8.1 Op overeenkomsten tussen De Ondernemer en De Consument is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, voor zover het internationaal privaatrecht dit toelaat.
 • 8.2 Voor alle betwistingen voortvloeiende uit de levering van materialen, zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Turnhout en het vredegerecht van het gerechtelijk kanton Turnhout bevoegd.
 • 8.3 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien De Consument zijn klacht eerst binnen redelijke termijn aan De Ondernemer heeft voorgelegd.
 • 8.4 De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan De Ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

De Consument kan steeds de algemene voorwaarden van De Ondernemer terugvinden op de website www.hilfra.be.

9. Betaling

Behoudens andersluidende vermeldingen zijn onze facturen contant betaalbaar op de zetel van de onderneming. De betalingen van een factuur of handelspapier op de vervaldag maakt het verschuldigde bedrag of alle andere, zelfs niet-vervallen facturen of handelspapieren van rechtswege en zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling invorderbaar. De facturen die niet voldaan worden op hun vervaldag zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een interest van 12% per jaar. Ingeval van verzending van één of meerdere aanmaningen zal een administratieve tussenkomst verschuldigd zijn van € 60,00 per brief.

10. Niet betaling

Indien de factuur niet contant werd betaald, zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling, ten titel van forfaitair en onherroepelijk beding, zal verhoogd worden met 10%, dit bij toepassing van artikel 1152 van het Burgerlijk Wetboek. Deze vergoeding is forfaitair en kan, bij afwijking van art. 1231 van het Burgerlijk Wetboek, niet gewijzigd worden, zelfs wanneer de tekortkoming slechts gedeeltelijk zou zijn. De verschuldigde vergoeding zal in geen geval minder dan € 60,00 bedragen.

11. Gerechtelijke procedures

Ingeval de onderneming tot gerechtelijke procedure dient over te gaan zijn alle gerechtskosten ten laste van de cliënt.

12. Vertraging betaling

Ingeval van vertraging van betaling is de onderneming er toe gerechtigd de uitvoeringen van de lopende bestellingen of alle andere verplichtingen tegenover de cliënt op te schorten of te annuleren. De kosten voor het uitgeven van handelspapier of het verlenen van termijn of uitstel zijn eveneens ten laste van de cliënt.

Clausule Facturatievoorwaarden

Artikel x – Verwerking van persoonsgegevens

X.1. De persoonsgegevens die door de Klant worden meegedeeld, worden door Hilfra BVBA verwerkt om de goede uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken en het beheer van de klanten toe te laten.

Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en in geen geval meegedeeld aan derden, tenzij hiervoor de expliciete toestemming werd verleend of in geval van mededeling aan technische/logistieke dienstverleners om de levering van de producten/diensten toe te laten.

X.2. De Klant beschikt (in bepaalde gevallen) over een recht op inzage, verbetering, gegevenswissing, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid, beperking en verzet. Deze rechten kunnen uitgeoefend worden door middel van een gedateerd, schriftelijk of elektronisch verzoek (met een kopie van de identiteitskaart). Indien de Klant van mening is dat de verwerking van zijn persoonsgegevens een inbreuk zou uitmaken, heeft hij het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

X.3. De integrale privacyverklaring kan geraadpleegd worden op www.hilfra.be

 

Websitedisclaimer

Deze website is eigendom van Hilfra BV

Contactgegevens

Adres maatschappelijk zetel: Antwerpseweg 228, 2340 Beerse

Telefoon: +32 (0)3 11 77 94

E-mail:  info@hilfra.be

Hilfra BTW-nummer: BE 0676.679.522

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Hilfra BV of rechthoudende derden.

 

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Hilfra BV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam Hilfra BV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Hilfra BV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Naam Hilfra BV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Hilfra BV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Hilfra BV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd.

 

Heb je een vraag? Bel ons!